ÇOCUK ŞİİRLERİ, İbrahim
Alaeddin [Gövsa], İstanbul, Matbaa-i
Ebüzziya, 1329 [1913]. İkinci bin,
61 s, resimli.