• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 301 » Kitap

REBİ-İ MARİFET. 4. SENE-İ 1301 SENE-İ KAMERİYESİNE MÜSADİF 1262 SENE-İ ŞEMSİYESİ İÇİN TAKVİM-İ EBÜZZİYA, Ebüzziya Tevfik, İstanbul Matbaa-i Ebüzziya, 1301 [1884]. 88 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 302 » Kitap

BU KİTAP BİN YÜZ OTUZ İKİ SENESİNDE FRANSA’YA GİDEN ELÇİ MEHMED EFENDİ’NİN TAHRİRİDİR, Ali Suavi, Paris, 1288 [1872], 48 + 4 sayfa. Osmanlıca - Fransızca.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 303 » Kitap

DİVÂN-I BELÂGAT UNVÂN-I ESRAR DEDE EFENDİ, Mevlevî Esrar Dede [Mehmed b. Abdullah], İstanbul 1257 [1841], Takvim-i Vekayi Matbaası, 160 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 304 » Kitap

TALİMAT-I UMMUMİYE, İstanbul, 1262 [1846], 17 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 305 » Kitap

HALİLİYE-İ HAKKI, İsmail Hakkı Bursavî, İstanbul 1256 [1840], Darü’t-Tıbaatü’l-âmire, 91 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 306 » Kitap

DİVÂN-I HAZRET-İ KUDDUSÎ, Ahmed Kuddusî, İstanbul 1285 [1868], Esad Efendi’nin Taş Destgâhı, 219 sayfa, Taşbaskı.

 • Starting Bid

  275 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 307 » Kitap

ELİFBA CÜZÜ, İstanbul, Ahmed Kamil Matbaası, 30 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 308 » Kitap

Tıp Tarihi - RİSALE-İ HACAMAT Osman Bin Mûsa Eskişehir, 1300 (1884) Tarihli, 56 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 309 » Kitap

HİNDİSTAN'DA İSTİKLÂL MÜCAHEDELERİ, Mevlâna Ebü'l-Kelâm Ahmed, (Çeviren: Ömer Rıza [Doğrul]). İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1342 [1926]. 36 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 310 » Kitap

ÂSÂR-I ATİKA NİZAMNÂMESİ, 29 SAFER 1324/10 NİSAN 1322 TARİHLİ, İstanbul 1327 [1911] Mahmud Bey Matbaası, 16 sayfa

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 311 » Kitap

SURE-İ İHLÂS VE ALEK TEFSİRLERİ, Şeyhülislâm Musa Kâzım, İstanbul 1334 [1918], Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 16 sayfa. Şeyhülislâm Musa Kâzım tarafından ithaflı ve imzalıdır…

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 312 » Kitap

MECMUA-İ KEMÂL, Müessisi Ali Kemâl, Kahire, Matbaa-i Osmâniye, 1 Haziran 1901. Sadece 1 sayı yayınlanmıştır.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 313 » Kitap

HİLÂL VE SALİB MÜNAZARASI (Çeviren: Çerkeş Şeyhizâde Halil Halid). Kahire 1325 (1909), Matbaa-i Hindiyye, 1+213+5 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 314 » Kitap

MÜKEMMEL VE RESİMLİ ÂDÂB-I MUAŞERET REHBERİ, Abdullah Cevdet [Karlıdağ], İstanbul, 1927, Yeni Matbaa,512+7 sayfa + 13 Planş

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 315 » Kitap

HİYEROGLİF - HURÛF-I BERBAİYE TERCÜMESİ, Mehmed Muhsin, Kahire, 1311[1894], Bulak Matbaası, 114 sayfa, Şekilli

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 316 » Kitap

İZMİR-KASABA VE TEMDİDİ DEMİRYOLU MUVAKKIF MUHASEBE NİZAMNAMESİ, İZMİR Selanik Matbaası, 1331 [1915], 31 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 317 » Kitap

KARAYA ASKER SEVKİ, Alaaddin İzzet, Matbaa-i Bahriye, İstanbul, 1328 [1912], 60 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 318 » Kitap

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANADOLU - BAĞDAT DEMİRYOLLARI HAREKET NİZAMNÂMESİ, İstanbul 1926, Demiryolları Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti Anadolu-Bağdad Demiryolları Neşriyatı, 241 + 10 + 2 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 319 » Kitap

TARİH-İ CEVDET [TERTİB-İ CEDİD], Ahmed Cevdet Paşa, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1309 [1892]. 12 cilt: c.1 - 6, 371 s; c.2 - 6, 391 s; c.3 - 6, 388 s; c.4 - 6, 365 s; c.5 - 4, 370 s, 1 levha; c.6 - 7, 412 s; c.7 - 7, 367 s; c.8 - 4, 362 s; c.9 - 8, 320 s; c.10 -7, 278 s; c.11 - 8, 275 s; c.12 - 8, 286 s; 12 cilt 6 cilt birlikteliğinde; Abdülhamid tuğralı, şık Osmanlı ciltlerinde.
Otuz yıllık bir çalışmanın ürünü: Tarih-i Cevdet…
Eser, Omanlı Devleti’nin 1774-1825 seneleri arasındaki tarihini anlatır. Son dönem Osmanlıca metinlerin en önemli örneklerinden kabul edilir. 30 senelik bir çalışmanın ürünü olan Tarih-i Cevdet, Encümen-i Daniş’in bir Osmanlı tarihi yazılyazılmasına karar vermesi üzerine kaleme alındı. Encümen-i Daniş’in fahri üyesi olan Osmanlı tarihçisi Joseph von Hammer 1827-1832 yılları arasında ünlü “Osmanlı İmparatorluğu Tarihi” kitabını yayımlamış; bu yapıtta imparatorluğun kuruluşundan 1774 yılına kadarki tarihini anlatmıştı. 1774’ten 1825’e kadar olan dönemin anlatılması görevi Ahmet Cevdet Paşa’ya verildi. Tarih’in yazılması için padişahın iradesi 9 Muharrem 1270’te (12 Ekim 1853) alındı. Cevdet Paşa, ilk 3 cildi aynı anda ele alıp 1854’te aynı anda sundu. Padişahın bu çalışmadan memnun kalması üzerine 1855’te devletin resmi tarihçisi olarak görevlendirildi. Eseri yazmaya devam eden Cevdet Paşa, 6. cildin ilk üçte birini tamamen Antik çağ’dan Fransız İhtilali’ne kadarki Avrupa tarihine ayırdı ve ihtilalin Osmanlı Devleti’ne etkileri üzerinde durdu. Yazara hukuk tarihine ilişkin Mecelle adlı kitabı hazırlama görevi verilmesi, Tarih-i Cevdet’in son 6 cildinin yazılmasını geciktirdi. Eser, 1884’te tamamlanabildi. Cevdet Paşa, eseri kaleme alırken vak’anüvis tarihleri, mecmua, layiha, sefaretname ve arşiv belgelerini dikkatle incelemiş, olaylara tanık olanların görüşlerine başvurmuş ve bütün bunları sağlam bir eleştiri süzgecinden geçirdikten sonra kullanmıştır. Resmi belgeler, fermanlar, antlaşma metinleri her cildin sonuna eklemiştir. Müzayedeye sunduğumuz, bu eserin, daha makbul sayılan ve ‘Tertib-i Cedid’ olarak anılan basımıdır.

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 320 » Kitap

MALUMAT, Sene Rumi 1311 - 1314 Yılları Sayı 1 - 133 3 Cilt içinde DERGİNİN ilk 6 CİLDİ

 • Starting Bid

  1,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 321 » Kitap

İMTİYAZAT VE MUKAVELAT, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1302 [1885]. 3 cilt: 1878 s. Devlet-i Aliye Armalı özel ciltlerinde…

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 322 » Kitap

DERSAADET, Sedat Simavi, 1920, İstanbul
Sayı; 1-116
Sedat Simavi tarafından çıkarılan gazete Milli Mücadele’yi destekleyen gazetelerin başında gelir.
Zaman zaman sansürden kurtulabilmek için farklı yöntemler deneyen gazete Milli Mücadele’nin
seyrini izlemek isteyenler için de oldukça önemlidir.

 • Starting Bid

  2,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 323 » Kitap

RESİMLİ GAZETE, 8 Eylül 1339 (1913), Müdür; Sedat [Simavi], İstanbul, Sayı; 1-176 Resimli, siyasi Türk gazetesi, 330 sayı yayınlanmıştır.

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 324 » Kitap

RESİMLİ GAZETE, Müdür: M. Zekeriya, 8 Eylül 1340 (1924) - 23 Nisan 1341 (1925), Sayı: 1-38 Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayına başlayan dergi, Cumhuriyet’i ve yeni kurulan toplumu oldukça başarılı bir şekilde anlatan kapakları ile dikkat çekmektedir…

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 325 » Kitap

AKBABA, 7 Kanun-u Evvel 1338 (1922) - 3 Teşrin-i Sani 1339 (1923) Sayı: 1-104 Akbaba Dergisinin ilk 104 sayısı

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 326 » Kitap

MİZÂN - ÜL HUKUK, Ulum-ı Şuunun Hukukiye’den Bahis, Haftalık Osmanlı Gazetesidir. Çıkaran İzmir Dava Vekilleri Cemiyeti. Sahibi İmtiyazı ve Sermuharriri Bekir Behlül. İzmir, Mizan-ül Hukuk Matbaası. Dergiyi çıkaran Bekir Behlül Bey aynı zamanda İzmir Barosu’nun
kurucusudur. 1324 [1908] - 1327 [1911] 1-50 SAYI, TAM TAKIM

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 327 » Kitap

RAMAZAN, Ramazan-ı Şerife bâd ez-z’ehur intişar eder Osmanlı gazetedir. 1 Ramazan 1327 - Ramazan 1328. 1- 25, 25 SAYI

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 328 » Kitap

TAKVİM-İ VEKAYİ, ÜÇÜNCÜ SENE SAYI 673 10 TEŞRİNİSANİ 1326 - SAYI 925 31 AĞUSTOS 1327 [1910 - 1911]. 253 ADET GAZETE TEK CİLTTTE TOPLANMIŞTIR.

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 329 » Kitap

MUKTEBES: FÜNUN VE EDEBİYATTAN BAHİS EDER VE HAFTADA BİR DEFA PERŞEMBE GÜNLERİ NEŞR OLUNUR RİSALEDİR: SAYI 1 - 30 1 KANUNUSANİ 1313 - 23 TEMMUZ 1314 [1898]. Müdür: Ali RIza, İzmir, Ahenk Matbası. 23. sayının ilk dört sayfası (179 - 182) ve 29. sayı eksiktir.

 • Starting Bid

  1,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 331 » Kitap

RODOS BASKISI SELAM DERGİSİ İkinci Yıl Sayı 51- 100 arası 50 Sayı, 1927 - 1928

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 332 » Kitap

HAZİNE-İ FÜNUN - SENE 1 SAYI 1 - 3 MART 1308, 42 Sayı, 14 Mart 1312 [1892 -1893]

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 333 » Kitap

HAZİNE-İ FÜNUN: PERŞEMBE GÜNLERİ NEŞR OLUNUR FENNİ VE EDEBİ HAFTALIK RİSALE, 3 TEMMUZ 1308 [1892] - 8 HAZİRAN 1312 [1896]. TOPLAM 104 SAYI. 420 + 420 s.

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 334 » Kitap

FRANSIZCA EF'ÂLİN SÛRET-İ İSTİMÂLİ, Mustafa, İstanbul, Karabet Matbaası, 1310 [1892]. 167+2 sayfa

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 335 » Kitap

ORDU-YU HÜMAYUN ZÂBİTÂNININ TALİM VE TERBİYE-İ HARBİYELERİ ZIMNINDA TESİS EDİLECEK ZÂBİTÂN TALİMGÂHLARI HAKKINDA TALİMÂTNÂME, İstanbul, Daire-i Askeriye Matbaası, 1325 [1909]. 8 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 336 » Kitap

KADIN RAHATSIZLIKLARI, Cemal Zeki [Önal], İstanbul 1928(miladi) Kader Matbaası, 294 sayfa + 1 Levha, 2 Planş. HIFZ-I SIHHAT-I ASÂB, Galib Ata [Ataç], İstanbul 1327 [1910], İkbal Kütüphanesi, 224 sayfa. (Bu baskısı Özege’de gözükmemektedir.) 2 Kitap bir arada…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 337 » Kitap

BEŞ BUÇUK ASIRLIK TÜRK TABABETİ TARİHİ, Osman Şevki [Uludağ], İstanbul 1341 [1925], Matbaa-i Âmire, 2+236 sayfa + 8 Planş, Resimli.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 338 » Kitap

TIBB-İ NEBEVİ, Miralay Hüseyin Remzi , İstanbul 1309 [1892], Mekteb-i Sanayi Matbaası, 180+1 sayfa. Ebu’l-Hasan Ali El-Hamavi, Emu Abdullah Muhammed Ez-Zehebi, Ebu Süleyman Davud’un eserlerine dayanılarak yazılmıştır.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 339 » Kitap

HAYAT-I TENASULİYE HAKKINDA MUSAHEBÂT-I MAHRENÂME, Mahremans, İstanbul 1915, Araks Matbaası, 479 sayfa. Osmanlıda cinsellik ve üreme ile ilgili tıbbi bir eser…

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 340 » Kitap

TERCÜME-İ VEFAYATÜ'L-AYAN Lİ-İBN HALLİKAN, İbn-i Hallikân Ahmed b. Muhammed, (Çeviren: Rodosizâde Mehmed ). İstanbul Matbaa-i Âmire, 1280 [1864]. 6 + 353 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 341 » Kitap

İHTİCAB, Bereketzâde Abdullah Cemaleddin b. Hasan, (Çeviren: Asmaî [Yusuf Samih]). Kahire Terakki Matbaası, 1318 [1901] 61+1 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 342 » Kitap

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE İTHAF, ŞEYHÜLEKBERİ NİÇİN SEVERİM, Mehmet Ali Ayni, 1922-23, 84 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 343 » Kitap

KEMÂL ÜL-HİKME, İbn-ül-Emin Mahmud Kemal, İstanbul, 1911. Üzerinde Donanma Cemiyeti Kaşesi yer alan kitabın satış hasılatı Donanma Cemiyet’ine verilmiştir.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 344 » Kitap

HAC YOLUNDA, Cenab Şehabeddin, İstanbul 1325 (1909), Matbaa-i Ahmet İhsan, 236 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 345 » Kitap

TERCÜME-İ HÂL İŞ-ŞEYH İSMAİL HAKKI KADDESE SIRREH UL-BAKİ, Bursa, 1890, 16 sayfa

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 346 » Kitap

MAKTÛL ŞEHZÂDELER, Mehmed Zeki [Pakalın], İstanbul Şems Matbaası, 1336 [1920] 340 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 347 » Kitap

ADAB ÜT-TURUK, Mustafa bin Ali El-Boluvi (Bolulu), 63 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 348 » Kitap

AHSEN-ÜL-KASAS, Sırrı Paşa Giritli, 1892, 3 cüz toplam 470 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 349 » Kitap

PANCAR VE ENGİNAR, M. Fazıl, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1339 [1923]. 63 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 350 » Kitap

HAKİKİ KOLAY ELİFBA, Ali Haydar [Taner], İstanbul, , Devlet Matbaası, 1927. 80 sayfa

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list