RÜŞDİYE CEB ATLASI: Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesi program komisyonu tarafından bila-tedkik umum mekatib-i rüşdiye şakirdanına kabul olmuştur. Kütüphanes-i Askeri, İbrahim Hilmi, İstanbul, 1324 [1908]. 3. basım, 24 s, 12 harita