ALİ TOY (1960)
HAT LEVHA
Tuğra Formunda “Bismillahirrahmanirrahim”
Hicri 1419 tarihli
50 x 60 cm.