CAMİ HADEMESİ NİZAMNÂMESİ, Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Müdevvenat Müdiriyeti Neşriyat Şubesi, 14 s.