OSMANLI’YI SAVAŞA SOKAN FETVA
CİHAD FETVASI, SULTAN REŞAD’IN ve ENVER PAŞA’NIN BEYANNAMESİ Olan 13 KASIM 1914 Tarihli SABAH GAZETESİ
13 Kasım 1914 günü Fatih Camii Avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından okunan Meşihat Makamınca bütün Müslümanlara hitaben hazırlanan CİHAD FETVASI.
55 x 34 cm.

Soru-cevap şeklinde hazırlanan fetvada beş soru sorulmuş, cevapları Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi vermişti. Eski Şeyhülislam, Fetva Emini ve ulemadan 29 kişi tarafından da imzalanan metin, 23 Kasım 1914’te Padişah iradesiyle yayınlandı. Şeyhülislam da bir beyannameyle yeryüzündeki bütün Müslümanlara farz olan cihadın herhangi bir Hıristiyan devlete değil, yalnız “Hilafet-i İslâmiyeye hücum ve düşmanlıklarını izhar ve isbat edenlere karşı” olduğunu açıkladı. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösterilmişti.