BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVÂİDİNİN TEDRİSAT-I TÂLİYE, Behire Hakkı, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1333 [1914]. 150 s., şekilli.