BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVÂİDİNİN TEDRİSAT-I İBTİDAİYE KISMI, Behire Hakkı, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1332 [1913]. 202 s.