MENÂKIB-ı HÜNERVERÂN
Mustafa Ali, İstanbul Matbaa-I Amire,
1926, 133 + 92 sayfa.
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600)
hat ve hattatlar, müzehhip, nakkaş ve
mücellitlere dair eseri…