THE DERVISHES; OR ORIENTAL SPIRITUALISM, John Brown, Philadelphia, 1868, 415 sayfa