FAHRİ KAPTAN ( ? - 1917)
SAHİL
İmzalı, karton üzeri karakalem
19 x 28 cm.