HAT LEVHA
MACİT AYRAL (1891 - 1961)
“HİÇ”
36 x 33 cm.